Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego celem nadrzędnym jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników poprzez kształtowanie u nich odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe oraz zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie poprzez uczenie umiejętności zdrowego komunikowania się i zachowań alternatywnych wobec przemocy.

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni informuje, że w okresie 16.03.2018 – 22.06.2018 roku odbędzie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Spotkania będą się odbywały w każdy piątek w godzinach 16.30-19.30 w siedzibie Dziennego Domu Senior-Wigor ul. Karolina 14d w Bochni.

Zajęcia będą miały charakter spotkań grupowych, jednak każdy uczestnik zostanie wstępnie poddany konsultacji indywidualnej, której celem będzie wstępna diagnoza problemu, w tym charakteru przemocy w rodzinie.

Praca ze sprawcą przemocy domowej ma na celu:

1.Uświadomienie sprawcy czym jest przemoc;
2.Uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
3. Rozpoznawanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe;
4. Opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy;
5. Nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji;
6. Naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenia się korzystania z pomocy innych;
7. Naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. program przeznaczony jest dla:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie lub zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

 • wobec, których zastosowano dobrowolne poddanie się karze.

 • uczestniczących w procesie terapii uzależnienia od alkoholu i innych środków;

 • zgłaszających się – skierowanych w ramach innych okoliczności, w tym głównie w związku z motywowaniem przez instytucje realizujące procedurę Niebieskie Karty;

 • samodzielnie zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach programu.

  Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.
  Oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.

  Źródło - OIK w Bochni